Monthly Archives:Styczeń 2017

Byadmin

Akt notarialny- dokument urzędowy

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej.

Kiedy sporządza się akt notarialny?

Akt notarialny sporządzany jest zawsze wtedy, kiedy wymaga tego prawo. Do sporządzania aktu uprawniony jest notariusz. Odpowiednią osobę znajdziemy pod adresem www.kulakowscy.com/kontakt. Akt notarialny musi być sporządzony w języku polskim, podaje się na nim następujące dane:

– Przede wszystkim dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu.

– Kolejną sprawą jest miejsce sporządzenia aktu. Najczęściej jest to siedziba kancelarii, ale czasami bywają odstępstwa.

– W akcie podajemy także imię, nazwisko i siedzibę kancelarii oraz dane osób biorących udział przy sporządzaniu aktu.

– Kolejnym ważnym elementem aktu jest oświadczenie stron, z powołaniem się na okazane przy akcie dokumenty, zaświadczenia i udziały.

– Notariusz musi w akcie umieścić także informacje o istotnych okolicznościach jakie ewentualnie zaszły w trakcie sporządzania aktu.

– Musi pojawić się także stwierdzenie, że akt został odczytany i przyjęty, a także podpisany. Ważne jest po odczytaniu sprawdzenie, czy wszyscy uczestnicy zrozumieli postanowienia zawarte w akcie. Bez potwierdzenia zrozumienia, notariusz nie powinien kontynuować.

– Na końcu zostaje umieszczony podpis notariusza.

Jakie dokumenty wymagają potwierdzenia w postaci aktu notarialnego?

Dokumenty potrzebujące potwierdzenia notarialnego, to przede wszystkim umowy do przeniesienia własności nieruchomości, a także oświadczenia darczyńcy, zrzeczenie się dziedziczenia, umowa o podział spadku, umowa spółki komandytowej, umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do danego lokalu.